108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP (106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12 – ZPNačrt-C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Hoče - Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) je Občinski svet

Arhitektura - PEG ONLINE Gradbeni zakon (GZ)GRADBENI ZAKON Zakon o javnem naročanjuZakon o javnih naročilih ZJN-3 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednjiUr. l. RS, št. 57/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-B)Ur. l. RS, št. 109/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-C)ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 9 (feb. 2015)Sprememba: Sklep o začasnem zadržanju Naloga: OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT Odlok o občinskem 108/09 - ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 - popravek ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12-ZPNačrt- B, 109/12 - ZPNačrt-C, 35/13 - Sklep US; v nadaljevanju: ZPNačrt), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4. Pobudniki izpodbijajo 29. člen ZPNačrt-B, ki je prehodna določba tega predpisa, in 1. člen ZPNačrt-C, ki spreminja oziroma dopolnjuje navedeno prehodno določbo. Ustavno sodišče šteje, da je izpodbijan 29. člen ZPNačrt-B, objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/12 in 109/12. 5.

DIREKTORAT ZA KULTURNO DEDIŠČINO - zdruzenjeobcin.si dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B, Uradni list RS št. 57/12 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona prostorskem načrtovanju - ZPNačrt-C, Uradni list RS št. 109/12) sta s prehodnima določbama občinam

Naslov: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju - nujni postopek

2014 ugodilo pobudi za presojo ustavnosti, ki jo je osem nevladnih organizacij s področja varstva okolja in urejanja prostora vložilo februarja 2013 zoper 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-B (Uradni list RS št. 57/12 in 109/12).